نقش رسانه ملی، رسانه اجتماعی و دولت الکترونیک در توسعه گردشگری مذهبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت مجتمع آموزش عالی گناباد.

2 استادیار دانشگاه امام باقر (ع)

چکیده

در جهان امروز، بسیاری از کشورهای دنیا که با محدودیت منابع ارزی مواجه هستند، درآمد‌های حاصل از گردشگری را به عنوان یکی از منابع مهم کسب درآمد ارزی خود قرار داده‌اند. بدیهی است که در صورت داشتن پتانسیل‌ها و منابع ارزشمند گردشگری می‌توان به بخش‌های گردشگری به عنوان منبع کسب درآمد نیز نگریست. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی_ پیمایشی از نوع همبستگی بود. خبرگان حوزه گردشگری مذهبی (مدیران سازمانی، سرپرستان تورهای زیارتی، مدیران هتل‌ها) در شهر مشهد تشکیل می‌دهند. و با توجه به نامعین بودن جامعه‌آماری، روش نمونه‌گیری مورد استفاده در این تحقیق از نوع غیر احتمالی در دسترس می‌باشد. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه استاندارد شده لوردس و همکاران (2005) برای سنجش متغیر خدمات دولت الکترونیک، فراهانی و همکاران (1391) برای سنجش متغیر گردشگری مذهبی و مجردی (1393) برای سنجش متغیر شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی است. داده‌های به دست آمده با روش‌های آمار توصیفی با استفاده از نرم‌افزار نسخه اس پی اسس 19 و آمار استنباطی با استفاده از نرم‌افزار  پی ال اس تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که برنامه‌های صدا و سیما (رسانه ملی)، بستر رسانه‌های  اجتماعی نظیر اینستاگرام و تلگرام و خدمات دولت الکترونیک (دولت به دولت، دولت به کارکنان، دولت به شهروندان، دولت به کسب و کار، دولت به سازمان‌های گردشگری و دولت به گردشگران) نقش مثبت معناداری در توسعه گردشگری مذهبی دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of national media, social media and electronic government in the development of religious tourism

نویسندگان [English]

  • Yousef Ramezani 1
  • Ghasem Anvari 2
1 Member of the academic staff, Department of Management,, University of Gonabad, Gonabad, Iran.
2 Assistant Professor, Imam Bagher University
چکیده [English]

In today's world, many countries in the world, which are facing limited foreign exchange resources, have placed the income from tourism as one of the important sources of foreign exchange earnings. It is obvious that tourism sectors can be considered as a source of income if they have valuable tourism potentials and resources. This research was applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method and correlational nature. Religious tourism experts (organization managers, leaders of pilgrimage tours, hotel managers) form in Mashhad. And due to the uncertainty of the statistical society, the sampling method used in this research is non-probability. The method of data collection in this research is the standardized questionnaire of Lourdes (2005) to measure the variable of e-government services, Farahani et al. The obtained data were analyzed by descriptive statistics methods (mean, frequency percentage) using SPSS version 19 software and inferential statistics (structural equation method) using PLS software. The results showed that IRIB programs (national media), social media platforms such as Instagram and Telegram and electronic government services (government to government, government to employees, government to citizens, government to business, government to tourism organizations and government to tourists) has a significant positive role in the development of religious tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development of religious tourism
  • National media
  • Social media
  • Electronic government