ضرورت بازنگری در نظام آموزشی دانشجویان رشته مدیریت: بررسی تجربه زیسته دانشجویان مدیریت دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیرت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران،تهران، ایران

چکیده

یکی از مهمترین وظایف حکمرانی آموزشی، بازنگری به موقع نظام­ها و فرآیندهای آموزشی به ویژه در حوزه نظام آموزش­عالی است. به نظر می­رسد فرصت و تجربیات کسب­شده در دوران همه­گیری کویید 19  این روند را تشدید کرده است. به همین منظور هدف پژوهش حاضر بررسی تجربه زیسته دانشجویان مدیریت دانشگاه تهران از آموزش مجازی در دوران همه­گیری ویروس کرونا و ارائه راهکارهایی جهت بهبود نحوه آموزش می باشد. روشی که در این پژوهش کیفی مورد استفاده قرار گرفته است، تحلیل پدیدارشناختی می­باشد. با استفاده از تحلیل پدیدارشناختی می‌توان دریافت که جامعه هدف دنیای پیرامون خود را چگونه درک می کند و تجارب خاص مورد نظر برای آن­ها چه معنایی دارد. جامعه آماری در این پژوهش، شامل آن دسته از دانشجویان مدیریت دانشگاه تهران می­باشد که سابقه مشارکت در کلاس­های غیرحضوری و مجازی و توام را به صورت هم­زمان با فراگیری ویروس کرونا در دانشگاه را داشته‌اند. پژوهشگران این پژوهش با انجام 29 مصاحبه از بین دانشجویان واجد شرایط به اشباع نظری رسیده­اند. یافته پژوهش حاضر نشان می­دهد که کلاس­های غیرحضوری و مجازی دارای مزایا و معایبی به صورت توامان می‌باشد که به تفکیک به موارد آن پرداخته می شود. نهایتا این مطالعه با تحلیل محتوای داده­های پژوهش، روش آموزش ترکیبی فزاینده را جهت افزایش و بهبود بهره­وری فرایند آموزش توصیه و پیشنهاد می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessity of Revising the Educational System of Management Students: Studying the Life Experience of Tehran University Management Students

نویسندگان [English]

  • ali adibinia 1
  • Seyed Kamal Vaezi 2
  • Saeed Heydari 1
1 Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran.Iran
2 Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important tasks of educational governance is the timely review of educational systems and processes, especially in the field of higher education. It seems that the opportunity and experiences gained during the Covid-19 pandemic have intensified this process. Based on this, designing and implementing educational activities in the most desirable ways is a serious tool for an effective and efficient educational system in the country. For this purpose, the purpose of this study is to examine the lived experience of Tehran University management students from virtual education during the corona virus epidemic and to provide solutions to improve the way of education. The method used in this qualitative research is phenomenological analysis. Using phenomenological analysis, it is possible to understand how the target society understands the world around them and what the specific experiences mean for them. The statistical population in this research includes those management students of Tehran University who had a history of participating in offline and virtual classes at the same time as the spread of the corona virus in the university. The researchers of this research have reached theoretical saturation by conducting 29 interviews. The findings of Haaz's research show that offline and virtual classes have both advantages and disadvantages, which are discussed separately. Finally, the results of this research, by analyzing the content of research data, provide a mixed model for virtual and face-to-face training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lived experience
  • phenomenology
  • students
  • virtual education
  • Corona era