شناخت چارچوب مفهومی حکمرانی سازمانی با استفاده از روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

چکیده

حکمرانی سازمانی برای ایجاد تغییر و اصلاح ساختار سازمان‏های دانش‏محور امروزی ضروری است، لذا هدف از انجام این پژوهش ارائه چارچوب مفهومی حکمرانی سازمانی است.
این پژوهش کاربردی و با روش اسنادی و فراترکیب انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش هفت مرحله‌ای فراترکیب سندلوسکی و باروسو استفاده شده است. در مجموع 41 منبع برای انجام فراترکیب نهایی انتخاب شدند که 170 کد، 18 مفهوم و 3 مقوله از آن­ها استخراج و با استفاده از نرم‏افزار آماری اِکسل 2016 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­ها نشان داد که مؤلفه­های منابع انسانی (ارتباطات، سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری، توانمندسازی و اعتمادسازی)، ساختار حکمرانی (رهبری، مدیریت، پاسخگویی، شفافیت، قانون‏مندی، عدالت‏محوری و مشارکت‏جویی) و ساختار سازمانی (استراتژی، اداره سازمان، فناوری، یادگیری سازمانی، فرهنگ و عملکرد) در حکمرانی سازمانی مؤثر هستند، همچنین تمام مؤلفه‏ها ارتباطی متقابل و دوسویه با یکدیگر دارند. طبق چارچوب مفهومی بدست آمده در این پژوهش برای حکمرانی سازمانی، به نظر می­رسد توسعه و تقویت ابعاد حکمرانی در سازمان‏ها با توجه به این مؤلفه­ها و شاخص­ها در حکمرانی خوب سازمانی اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding the Conseptual Framework of the Organizational Governance Using Meta Synthesis Method

نویسنده [English]

  • fateme baratlo
Assistant Professor of management group, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Organizational governance is necessary to create change and reform the structure of today's knowledge-based organizations, so the purpose of this research is to present the conceptual framework of organizational governance. This applied research was done with documentary and meta-synthesis method. Sandelowski and Barroso's seven-step meta-synthesis method has been used for data analysis. A total of 41 sources were selected for the final meta-synthesis, from which 170 codes, 18 concepts and 3 categories were extracted and analyzed using Excel 2016 statistical software. The findings showed that the components of human resources (communication, social capital, intellectual capital, empowerment and trust building), governance structure (leadership, management, accountability, transparency, legality, justice-oriented and participation) search) and organizational structure (strategy, organization administration, technology, organizational learning, culture and performance) are effective in organizational governance, also all components have a mutual and two-way relationship with each other. According to the conceptual framework obtained in this research for organizational governance, it seems that the development and reinforcement of governance dimensions in organizations according to these components and indicators is effective in good organizational governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organization
  • Governance
  • Organizational Governance
  • Conseptual Framework
  • Meta-Synthesis