نقش رهبری تحول‌آفرین در فرسودگی شغلی کارکنان با تأکید بر متغیرهای میانجی اضطراب، استرس شغلی و تنهایی در محل کار (موردمطالعه: معلمان ابتدایی آموزش‌و پرورش شهرستان پاوه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

3 دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران، ایران

4 موسسه آموزش عالی آمل، مازندران، ایران

چکیده

تدریس، شغلی پر ارزش و درعین‌حال طاقت‌فرسا و پراسترس است؛ معلمان با ساعات کار طولانی و حجم کاری سنگین، به‌راحتی طعمه فرسودگی شغلی شده و اثربخشی و کیفیت آموزش آنها کاهش می‌یابد؛ هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین در کاهش فرسودگی شغلی معلمان است. پژوهش حاضر بر مبنای هدف، جز تحقیقات کاربردی است و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، از نوع توصیفی و پیمایشی است و با توجه به بررسی رابطه میان متغیرها، تحقیق علی- همبستگی است. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد؛ جامعه آماری پژوهش، معلمان ابتدایی آموزش‌وپرورش شهرستان پاوه به تعداد 150 نفر بود و طبق فرمول کوکران، حجم نمونه 98 نفر انتخاب شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با نرم‌افزار  اس پی اس اس و ایموس صورت گرفت؛ با توجه به نتایج آزمون فرضیات می‌توان گفت که تمامی فرضیات پژوهش در سطح اطمینان 95% پذیرفته شدند ولی فرضیه تأثیرگذاری رهبری تحول‌آفرین بر فرسودگی شغلی از طریق مسیر اضطراب رد شد. در انتهای مقاله نیز پیشنهادهایی برای کاهش فرسودگی شغلی به مدیران آموزش‌وپرورش ارائه شد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Transformational Leadership in Employee Burnout with an Emphasis on the Mediating Variables of Anxiety, Job Stress and Loneliness at Work (Case Study: Primary Education Teachers in Paveh City)

نویسندگان [English]

  • Seyed Farhad Hosseini 1
  • armin manochehri 2
  • maysam karimi 3
  • salahoddin manochehri 4
1 Department of Business Management and Accounting, Faculty of Management and Accounting, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Faculty of Literature and Humanities, Ilam University, Ilam, Iran
3 Faculty of Management, , University of Tehran, iran
4 Amol Institute of Higher Education, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Teaching is a precious and a stressful job at the same time. With long working hours and heavy workload, teachers easily fall prey to burnout and reduce the effectiveness and quality of education; The purpose of this research is to investigate the effect of transformational leadership in reducing teacher burnout. Based on the objective, the current research is an applied research, and in terms of the method of collecting information, it is descriptive and survey type, and considering the relationship between variables, it is a causal-correlation research. A standard questionnaire was used to collect data; The statistical population of the research was 150 primary teachers in Paveh city and according to Cochran's formula, the sample size was selected 98 people. Data analysis was done using SPSS and AMOS software. According to the results of the hypothesis test, it can be claimed that all the hypotheses except the transformational leadership effectiveness on job burnout through anxiety hypothesis, were accepted at the confidence level of 95%. At the end of the article, some suggestions for reducing job burnout were presented to education managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Lleadership
  • Job Burnout
  • Anxiety
  • Job Stress
  • Loneliness at Work
  • Elementary Teachers