سیاست مصرف پایدار: بازشناسی چالش‌های مدیریت سبک زندگی موردمطالعه: وزارت بازرگانی عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان، ایران

3 استادیار و عضو هیات علمی گروه کسب‌وکار، دانشگاه کرکوک، کرکوک، عراق

4 یات علمی گروه مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان، ایران

10.22111/jipaa.2024.403691.1125

چکیده

مصرف پایدار به ویژه با روند فزاینده جمعیت شهری از یک‌سو و مشکل دولت‌ها در تأمین مواد غذایی برای زندگی پایدار یک مسئله اساسی به شمار می‌رود که کشورهای درحال‌توسعه تلاش می‌کنند از طریق مدیریت سبک زندگی تا حد زیادی آن را کنترل نمایند. پژوهش حاضر در وزارت بازرگانی عراق در تلاش است چالش‌های مدیریت سبک زندگی در حوزه سیاست مصرف پایدار را شناسایی نماید. روش این پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی) است که در مرحله اول در چارچوب تجزیه‌وتحلیل کیفی از نوع تحلیل تم به روش شش مرحله‌ای براون و کلارک (2006) انجام شد؛ ابزار گردآوری اطلاعات در مرحله اول مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق بود. اعتبار داده‌های پژوهش از طریق بازگشت به مصاحبه‌شوندگان و ممیزان بیرونی تائید شد. جامعه پژوهش متخصصان حوزه تجارت و بازرگانی بودند که از این میان تا حد اشباع داده‌ها با 12 نفر مصاحبه انجام گرفت؛ نمونه‌گیری به روش هدفمند وابسته به معیار انجام شد. در مرحله دوم پژوهش به روش کمی از نوع پیمایشی، با تحلیل عاملی مرتبه دوم از طریق نرم‌افزار  ایموس[1] انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که اعتبار آن از طریق روایی صوری و محتوایی تائید شد. نتایج این پژوهش نشان داد 57 کد اولیه، در قالب 13 کد اصلی در 4 دسته عملکرد حاکمیتی، کنشگری مصرف‌کننده، نفوذ اطلاعاتی و رسانه‌ای، اقتضائات محیطی و اقلیمی قرار گرفتند. نتایج همچنین نشان داد مدل تحلیل عاملی مؤلفه‌های شناسایی‌شده دارای برازش مناسب است و وزن عاملی مؤلفه‌ها به ترتیب عملکرد حاکمیتی (0.94)، کنشگری مصرف‌کننده (0.87)، نفوذ اطلاعاتی و رسانه‌ای (0.85)، اقتضائات محیطی و اقلیمی (0.69) برآورد شد. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت مؤلفه‌های حاکمیتی و دولتی نقش مهم‌تری در مدیریت سبک زندگی دارند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainable Consumption Policy: Recognizing Challenges of Lifestyle Management Case Study: Ministry of Trade of Iraq

نویسندگان [English]

  • Mamoon Ali Ebrahim 1
  • saeid Sharifi 2
  • Younis Mohammad Khadhr 3
  • Mehrdad Sadeghi 4
1 PhD student in public administration, Islamic Azad University, Isfahan branch (Khorasgan), Isfahan, Iran.
2 Faculty member of cultural management department. Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan)branch, Isfahan, Iran
3 Assistant professor and faculty member of business department, Kirkuk University, Kirkuk, Iraq
4 Assistant Professor of Cultural Management, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Sustainable consumption, especially with the growing trend of the urban population on the one hand and the problem of governments in providing food for a sustainable life, is considered a fundamental issue that developing countries try to control to a large extent through lifestyle management. The current research in the Ministry of Trade of Iraq is trying to identify the challenges of lifestyle management in the field of sustainable consumption policy. The research method is combined (qualitative and quantitative) which was carried out in the first phase of the thematic analysis using the six key steps of Braun and Clarke (2006); the data collection tool was a semi-structured and in-depth interview. The validity of the research data was confirmed by returning to the interviewees and external auditors. The research community was experts in the field of trade and commerce, of which 12 people were interviewed until data saturation. Sampling was done in a targeted method dependent on the criterion. In the second phase, the research was conducted with second-order factor analysis through AMOS software. The tool for collecting information was a researcher-made questionnaire, whose validity was confirmed through face and content validity. The results of this research showed that 57 primary codes, in the form of 13 main codes, were placed in 4 categories of governance performance, consumer activism, information and media influence, environmental and climate requirements. The results also showed that the factor analysis model of the identified components has a suitable fit, and the factor weight of the components was estimated as governance performance (0.94), consumer activism (0.87), information and media influence (0.85), environmental and climate conditions (0.69). Based on this, it can be concluded that governance and government components play a more important role in lifestyle management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable consumption
  • Lifestyle Management
  • Iraqi Ministry of Commerce
  • politics
  • governance