تاثیر راهبردهای توسعه کارآفرینی بر کاهش فقر: بررسی نقش میانجی سرمایه اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه رهبری و سرمایه انسانی ،دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران،تهران،ایران

3 گروه مدیریت دولتی؛ دانشکده مدیریت؛ دانشگاه تهران؛ تهران؛ ایران.

10.22111/jipaa.2024.435913.1157

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی تأثیر راهبردهای توسعه کارآفرینی بر کاهش فقر؛ با در نظر گرفتن نقش میانجی سرمایه‌اجتماعی صورت پذیرفته است. این پژوهش بر اساس معیار هدف در گروه پژوهش‌های کاربردی، بر اساس معیار زمان گردآوری داده‌ها در گروه پژوهش‌های پیمایشی و  یک پژوهش کمی می‌باشد. اصلی‌ترین ابزار گردآوری اطلاعات‌ در این پژوهش سه پرسشنامه (توسعه کارآفرینی، کاهش فقر، سرمایه اجتماعی) است، طیف مورداستفاده در پرسشنامه طیف لیکرت بوده و جامعه آماری پژوهش شامل خانوارهای تحت پوشش کمیتة امداد امام خمینی شهر شیراز می‌باشد. حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار نمونه‌گیری سمپل پاور[1] برابر با 315 نفر و شیوه نمونه‌گیری در این پژوهش نمونه‌گیری در دسترس می‌باشد. ابزار تجزیه‌وتحلیل اطلاعات پرسشنامه‌ای این پژوهش نرم‌افزار آماری اس‌پی‌اس‌اس[2] و ایموس[3] است. به‌منظور تعیین وجود یا عدم وجود تأثیر بین متغیرها و برآورد و تعمیم نتایج به‌دست‌آمده از حجم نمونه به جامعه آماری از مدل رگرسیونی با متغیر پنهان و مدل میانجی جهت ارزیابی فرضیه‌های پژوهش استفاده شده است. با توجه به یافته‌های پژوهش، 39 درصد واریانس کاهش فقر توسط راهبردهای توسعه کارآفرینی تبیین شده است، بنابراین، می‌توان کاهش فقر را بر اساس راهبردهای توسعه کارآفرینی پیش‌بینی کرد. متغیرسرمایه اجتماعی نیز بر کاهش فقر تأثیر معناداری داشته است، 30 درصد واریانس کاهش فقر توسط سرمایه اجتماعی و 66 درصد واریانس سرمایه اجتماعی توسط راهبردهای توسعه کارآفرینی تبیین شده است، لذا می‌توان سرمایه اجتماعی را بر اساس راهبردهای توسعه کارآفرینی در جامعه آماری پیش‌بینی کرد. همچنین، در تأثیر راهبردهای توسعه کارآفرینی بر کاهش فقر؛ سرمایه اجتماعی نقش میانجی جزئی داشته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Entrepreneurship Development Strategies on Poverty Reduction; Studying the Mediating Role of Social Capital

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Taleghani 1
  • hamidreza nematollahi 2
  • shabnam zarjou 3
1 Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Master,s degree, Department of Leadership and Human Capital, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Government Management Group; Faculty of Management ; University of Tehran ; Tehran ؛ iran.
چکیده [English]

This research aims to evaluate the impact of entrepreneurship development strategies on poverty reduction; It has been done by considering the mediating role of social capital. This research is based on the objective criterion in the applied research group, based on the data collection time criterion in the survey research group and is a quantitative research. The main tool for collecting information in this research is 3 questionnaires (entrepreneurship development, poverty reduction, social capital), the range used in the questionnaire of this research is the Likert scale. The statistical population of this research includes households covered by the Imam Khomeini Relief Foundation in Shiraz. The sample size in this research is equal to 315 people using Spss Sample power sampling software and the sampling method in this research is convenient sampling. The statistical software SPSS and AMOS are used to analyze the questionnaire data of this research. In order to determine the presence or absence of influence between the variables and to estimate and generalize the results obtained from the sample size to the statistical population, a regression model with a hidden variable and a mediation model have been used to evaluate the research hypotheses. According to the findings of this research, 39% of the variance of poverty reduction is explained by entrepreneurship development strategies, so poverty reduction can be predicted based on entrepreneurship development strategies. Social capital has had a significant impact on poverty reduction, 30% of the variance of poverty reduction is explained by social capital and 66% of the variance of social capital is explained by entrepreneurship development strategies, so social capital can be predicted based on entrepreneurship development strategies in the statistical population. In the effect of entrepreneurship development strategies on poverty reduction; social capital has played a partial mediating role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance and Development. Entrepreneurship Development
  • Poverty Reduction
  • Social Capital