طراحی مدل عدم تمرکز (سیاسی-اقتصادی) در استانهای ایران در راستای حکمرانی مطلوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجدسلیمان، ایران.

10.22111/jipaa.2024.420522.1139

چکیده

هدف: این مطالعه با هدف طراحی مدل عدم تمرکز (سیاسی-اقتصادی) در استان‌های ایران در راستای حکمرانی مطلوب انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات توسعه‌ای و از نظر نوع روش، اکتشافی و از لحاظ روش جمع آوری داده‌ها روش کیفی محسوب می‌گردد.
روش پژوهش: جامعه آماری شامل ۱۴ نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی است که دارای سابقه آموزش در حوزه مدیرتی دولتی و مقالات علمی معتبر در این زمینه هستند. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه‌ساختاریافته است. اعتمادپذیری مصاحبه‌ها با روش توافق درون موضوعی و بازآزمون مورد تایید قرار گرفت. جهت تحلیل داده‌ها از تئوری داده بنیاد با استفاده از نرم افزار مکس‌کیودی استفاده شد.
 یافته‌ها: بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی شش دسته از عوامل شامل عوامل علی (برنامه‌ریزی، شایستگی، و انعطاف‌پذیری)، زمینه‌ای (پاسخگویی، توانمندسازی عمومی، مسئولیت‌پذیری)، مداخله‌گر (تمرکززدایی محیطی)، پدیده محوری (تمرکززدایی سیاسی- اقتصادی)، راهبردها (توسعه اجتماعی، مدیریت اقتصادی، و ارتقای مشارکت عمومی)، و پیامدها (تمرکززدایی مبتنی بر حکمرانی، کارایی و اثربخشی، شکل‌گیری وفاق عمومی عدالت طلبی) شناسایی شد. بر اساس مولفه‌های شناسایی شده، مدل پارادایمی عدم تمرکز سیاسی-اقتصادی  توسعه داده شد.  
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج بدست آمده توانمندسازی عمومی، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی بعنوان شرایط زمینه‌ای تحقق حکمرانی مطلوب شناسایی شد. رشد و توسعه هر جامعه و کشوری به عملکرد کارآمد و مطلوب سازمان‏ها و نهادهای دولتی و به تبع آن عملکرد کارآمد و مطلوب افراد شاغل در این نهادها و سازمان‏ها وابسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of (Political-Economic) Decentralization in the Provinces of Iran Toward Good Governance

نویسندگان [English]

  • omid jalili Ghasem Agha 1
  • foad makvandi 1
  • Siroos Korahi Moghadam 2
  • vahid chenari 1
  • Arash Jamal Manesh 1
1 Department of Public Administration, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran.
2 Department of Public Administration, Masjed -Soleiman Branch, Islamic Azad University, Masjed -Soleiman, Iran.
چکیده [English]

Objective: This study was conducted with the aim of designing a model of decentralization (political-economic) in Iran's provinces in line with optimal governance. The current research is considered to be a developmental research in terms of its purpose, exploratory in terms of its method, and a qualitative method in terms of its data collection method.
Methods: The statistical population consists of 14 executive and academic experts who have a history of education in the field of public administration and valid scientific articles in this field. The main tool of data collection in the field section includes semi-structured interviews. The reliability of the interviews was confirmed by the method of intra-subject agreement and retesting. To analyze the data, foundation data theory was used using MaxQD software.
Results: Based on the results of the qualitative analysis of six categories of factors including causal factors (planning, competence, and flexibility), contextual factors (accountability, public empowerment, responsibility), intervening factors (environmental decentralization), central phenomenon (political-economic decentralization), Strategies (social development, economic management, and promotion of public participation), and consequences (decentralization based on governance, efficiency and effectiveness, formation of public consensus for justice) were identified. Based on the identified components, a paradigmatic model of political-economic decentralization was developed.
Conclusion: Based on the obtained results, public empowerment, responsibility and accountability were identified as the basic conditions for the realization of desirable governance. The growth and development of any society and country is dependent on the efficient and favorable performance of government organizations and institutions, and accordingly, the efficient and favorable performance of the people working in these institutions and organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Governance
  • Decentralization
  • Policy Making
  • Decision making