مخارج بهداشتی، حکمرانی خوب و رشد اقتصادی درکشورهای منتخب آسیایی با استفاده از روش میانگین گروهی تلفیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی،اراک، ایران.

2 استاد یار گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی،اراک، ایران،

3 استاد یار گروه اقتصاد، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی،ملایر، ایران

10.22111/jipaa.2024.440327.1159

چکیده

هدف: این مطالعه با هدف بررسی پیامد حکمرانی خوب  در تعدیل اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب آسیایی که از کیفیت حکمرانی مشابه برخوردارند، انجام شده است.
روش پژوهش: جهت رسیدن به هدف تحقیق، از روش میانگین گروهی تلفیقی در دوره 2022-2015 برآوردهای لازم انجام شده است. هزینه های بهداشتی و شاخص حکمرانی خوب به عنوان متغیرهای اصلی توضیحی در کنار سایر متغیرهای تاثیر گذار بر رشد اقتصادی، با استفاده از ایده تابع تولید کاب_داگلاس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند.
یافته‌ها: نتایج نشان می­دهد تخصیص هزینه بیشتر بهداشتی  جهت افزایش رشد اقتصادی به تنهایی کافی نیست و لگاریتم مخارج بهداشتی در کوتاهمدت و بلندمدت با ضریب نسبتا" پایینی بر رشد اقتصادی تاثیر گذار است، لیکن  با در نظر گرفتن اثر حکمرانی خوب، اندازه این ضریب در هردو دوره تقویت می­شود که به نظر می­رسد بازده پایین مخارج بهداشتی به دلیل کیفیت پایین حکمرانی مرتبط بامخارج بهداشتی در کشورهای مورد بررسی می باشد. این مطالعه بیان کننده نقش موثر از چگونگی تأثیر حاکمیت بر اثربخشی است
نتیجه‌گیری: اگر افزایش هزینه‌های بهداشتی با کیفیت خوب حکمرانی همراه باشد، رشد اقتصادی بیشتری را نتیجه خواهد داد. به عبارتی مقدار هزینه­های بهداشتی مهم است، اما مهم­تر از آن کیفیت هزینه است. تمرکز بر کیفیت هزینه‌ها باعث افزایش رشد اقتصادی می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Health Expenditures, Good Governance and Economic Growth in Selected Asian Countries, using the Pooled Mean Group method

نویسندگان [English]

  • Iman Nowrozi 1
  • Ahmad Sarlak 2
  • Mojtaba Qhiasi 3
1 . PhD student, Department of Economics, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Economics, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
3 Department‌ of Economics,‌Malayer Branch, Islamic Azad University, Malayer, Iran
چکیده [English]

Objective: This study was conducted with the aim of investigating the effect of good governance in moderating the effect of health expenditures on the economic growth of selected Asian countries that have similar governance quality
Methods: In order to achieve the goal of the research, the necessary estimates have been made using the Pooled Mean Group method.in the period of 2015-2022. Health costs and good governance index have been analyzed as the main explanatory variables along with other variables affecting economic growth, using the idea of the Cobb-Douglas production function.
Results: The results show that allocating more health expenditure alone is not enough to increase economic growth, and the logarithm of health expenditure in the short and long term has a relatively low coefficient on economic growth But considering the effect of good governance, the size of this coefficient is strengthened in both periods, which seems to be the low efficiency of health expenditures due to the low quality of governance related to health expenditures in the countries under review. This study shows the effective role of how governance affects effectiveness.
Conclusions: If the increase in health expenses is accompanied by good quality of governance, it will result in more economic growth. In other words, the quantity of healthcare costs is important, but the quality of the costs is more important. Focusing on the quality of spending increases economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Costs
  • Good Governance
  • Cobb-Douglas Production Function
  • Pooled Mean Group Method