طراحی و اعتبار سنجی الگوی سبک ارتباطی کنترلی مدیران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد بیرجند

2 عضو هیات علمی ، گروه مدیریت ، دانشگاه آزاد بیرجند

10.22111/jipaa.2024.424932.1147

چکیده

هدف: سبک‌هاى ارتباطی یکى از عناصر کلیدى در مدیریت و مبنای اساسی و ضرورى براى مدیران کارآمد در برقراری ارتباط با کارکنان است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای کاربرد سبک ارتباط کنترلی مدیران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد تدوین شده است.
روش پژوهش: راهبرد پژوهش حاضر در بخش کیفی، تحلیل تم و در بخش کمی، پیمایش است. حجم نمونه در بخش کیفی با استفاده از اصل اشباع، 12 نفر و در بخش کمی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 97 نفر از مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد برآورد شده است. روش گردآوری داده‌ها در این پژوهش مصاحبه و پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش در بخش کیفی از نرم‌ افزار مکس‌کیودا و در بخش کمی از SPSS 22 و نرم‌ افزار پی‌ال‌اس استفاده شده است.
 یافته‌ها: یافته‌های پژوهش شامل 3 مقوله با عنوان شرایط مدیر، شرایط شغلی و شرایط زیردستان و 6 مولفه می‌باشد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش، مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد می‌توانند از سبک کنترلی در شرایط بحرانی و زمانی که کارمندان دچار ابهام و عدم اطمینان در نحوه انجام کار می‌باشند، جهت حرکت در راستای اهداف سازمان و افزایش بهره‌وری استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Presenting the Application Model of Control Communication Style of Managers and Validation in Mashhad University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • seyedeh leila Saberi Fathi 1
  • Hamid Rezaeefar 2
1 Department of Management, Faculty of Management, Birjand Azad University
2 Faculty member, Department of Management, Birjand Azad University
چکیده [English]

Objective: Communication styles are one of the key elements in management and a basic and necessary basis for effective managers in communicating with employees. The present study was developed with the aim of providing a model for the application of the controlling communication style of managers in Mashhad University of Medical Sciences.
Methods: The strategy of the current research is theme analysis in the qualitative part and survey in the quantitative part. The sample size was estimated to be 12 people in the qualitative part using the saturation principle and 97 people in the quantitative part using the simple random sampling method from the managers of Mashhad University of Medical Sciences. The method of data collection in this research is interview and questionnaire, and MaxQuda software was used in the qualitative part and SPSS 22 and PLS software were used in the quantitative part to analyze the research data.
Results: The findings of the research include 3 categories titled manager's conditions, job conditions and subordinates' conditions and 6 components.
Conclusions:According to the results of the research, managers of Mashhad University of Medical Sciences can use the control style in critical situations and when employees are uncertain about how to do their work, in order to move in line with the organization's goals and increase productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication
  • communication styles
  • control style