ارائه مدل جامع خط مشی‌گذاری به منظور اصلاح نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران .

3 گروه مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22111/jipaa.2024.452191.1168

چکیده

هدف: خط‌مشی‌های پولی در اقتصادهای بانک محور اهمیت زیادی دارد و دولت سیاست‌های سایر حوزه‌ها را بر‌اساس بازار پول تنظیم می‌کند. نارسایی هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، عملکرد نحوه تصمیم گیری سیاستگذار پولی در ایران را طی سه دهه گذشته تحت تاثیر قرار داده اند تاثیرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته است. از این رو در پژوهش حاضر به ارائه مدل جامع خط مشی گذاری به منظور اصلاح نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.
 روش پژوهش: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، و از لحاظ روش جمع آوری داده‌ها روش تحقیق آمیخته  محسوب می‌گردد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان بوده و در بخش کمی شامل کلیه کارکنان بانک تجارت در استان تهران است که از این میان نمونه‌ای به حجم 312 نفر انتخاب شده است. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته (در بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ بیش از 7/0 بدست آمد که نشان می‌دهد پرسشنامه‌‌ از پایایی مطلوبی برخوردار است. برای آزمون فرضیات از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شده است.
 یافته‌ها: در بخش کیفی از تئوری داده بنیاد و نرم افزار مکس کیودا استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی شش دسته از عوامل اصلی شامل عوامل زمینه‌ای (اسناد بالادستی)، علی (عوامل سازمانی، عوامل منابع انسانی و عوامل مدیریتی)، پدیده محوری (اصلاح نظام بانکی)، مداخله‌گر (سیاست‌‏زدگی نظام اداری و مقاومت در برابر تغییر)، راهبردها (خط‌مشی‌گذاری اصلاح) و پیامدها (کیفیت زندگی کاری، بهبود تجربه مشتری و بهبود عملکرد مالی و غیرمالی) به عنوان مولفه‌های اصلی مدل جامع خط مشی گذاری به منظور اصلاح نظام بانکی شناسایی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها در بخش کمی نشان داد که مولفه‌های شرایط علی اعم از عوامل سازمانی، عوامل منابع انسانی و عوامل مدیریتی بر اصلاح نظام بانکی تاثیر دارند؛ مقاومت در برابر تغییر، سیاست‌‏زدگی نظام، اصلاح نظام بانکی و اسناد بالادستی بر راهبردها (خط‌مشی‌گذاری اصلاح) تاثیر معناداری دارد. همچنین مشخص شد که خط‌مشی‌گذاری اصلاح بر هر سه پیامد مدل شامل کیفیت زندگی کاری (کارکنان)، بهبود تجربه مشتری (مشتریان) و عملکرد مالی و غیرمالی بانک (سازمان) تاثیر مثبت و معناداری دارد.
 نتیجه‌گیری: نتایج بدست آمده در این تحقیق ضمن تقویت ادبیات داخلی راجع به خط‌مشی‌گذاری نظام بانکی، رهنمودهایی کاربردی جهت اصلاح نظام بانکی در اختیار مدیران ارشد نظام بانکی کشور قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Comprehensive Policy Model to Reform the Banking System of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • reza khalillo 1
  • mahdi abdolhamid 2
  • ali rezaeian 3
1 Department of Public Administration, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Management, Economics and Development Engineering, University of Science and Technology, Tehran, Iran.
3 Department of Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Monetary policies are very important in bank-oriented economies, and the government adjusts the policies of other areas based on the money market. The inadequacies that have directly or indirectly affected the performance of monetary policy makers in Iran over the past three decades have had destructive effects on the country's economy. Therefore, in the present study, a comprehensive policy model has been presented in order to reform the banking system of the Islamic Republic of Iran.
Methods: This study was conducted with the aim of designing a model of organizational happiness among the employees of the Ministry of Energy. The current research is considered a mixed research method in terms of purpose, applied research type, method type, and data collection method. The statistical population in the qualitative part includes 20 experts and in the quantitative part it includes all the employees of the country's banking system, from which a sample of 384 people was selected. The main tool of data collection in the field section includes a semi-structured interview (in the qualitative section) and a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed using the content validity method. Cronbach's alpha coefficient was calculated to evaluate the reliability of the questionnaire. Cronbach's alpha coefficient was more than 0.7, which shows that the questionnaire has good reliability. Partial least squares technique and SmartPLS software were used to test the hypotheses. In the qualitative part, foundational data theory and MAXQDA software are used.  
Results: In the qualitative part, foundational data theory and Max Kyuda software are used. Based on the results of qualitative analysis, there are six categories of main factors including background factors (upstream documents), causal factors (organizational factors, human resource factors and management factors), central phenomenon (banking system reform), interventionist (politicization of the administrative system and resistance against change), strategies (policy reform) and outcomes (quality of working life, improvement of customer experience and improvement of financial and non-financial performance) were identified as the main components of the comprehensive policy model for reforming the banking system. . The results of the hypothesis test in the quantitative part showed that the components of conditions, including organizational factors, human resources factors, and management factors, have an effect on the reform of the banking system; Resistance to change, politicization of the system, reform of the banking system and upstream documents have a significant impact on strategies (reform policy). It was also found that the reform policy has a positive and significant impact on all three consequences of the model, including the quality of work life (employees), improving the customer experience (customers), and the financial and non-financial performance of the bank (organization).
Conclusions: The results obtained in this research, while strengthening the domestic literature about banking system policymaking, provide practical guidelines for reforming the banking system to senior managers of the country's banking system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • policy making
  • banking system
  • policy reform
  • financial performance