نویسنده = فرشید شکر خدایی
تحلیل سیستم حکمرانی شبکه‌ای توسعه پایدار مناطق محروم کشور

دوره 2، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 77-102

10.22111/jipaa.2022.350230.1061

مرضیه صمدی فروشانی؛ محمدجواد کیهان پور؛ فرشید شکر خدایی