نویسنده = مصطفی ملکی
طراحی الگوی بازآفرینی دولت با تأکید بر نقش جامعه مدنی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 61-85

10.22111/jipaa.2021.136835

محبوبه رشیدی؛ علیرضا اسدزاده؛ مصطفی ملکی