نقش مدیریت منابع انسانی در نوآوری سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در دنیای رقابتی و با توجه به شرایط متغیر کنونی، منابع انسانی سازمان اصلی‌ترین مزیت رقابتی هستند که چنانچه درست مدیریت شوند، می‌توانند به‌عنوان عامل کلیدی در موفقیت سازمان‌ها مؤثر باشند. شاید بتوان یکی از نقش‌های نوین مدیریت منابع انسانی را توسعه نوآوری سازمان دانست. مدیریت منابع انسانی با رویکردی که پیش می‌گیرد، نقش غیرقابل انکاری در نوآوری کارکنان خواهد داشت؛ لذا با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش مجموعه‌ای از نظریات و یافته‌های محققان در رابطه با نقش مدیریت منابع انسانی در نوآوری سازمانی گردآوری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Human Resource Management in Organizational Innovation

نویسنده [English]

  • Sahand Akbari
Master of Human Resource Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Competitive world and given the current changing conditions, human resources of the organization are the main competitive advantage that, if properly managed, can be a key factor in the success of organizations. Perhaps one of the new plans of human resource management is the development of organizational innovation. The human resource management with the approach it takes will play an undeniable role in employee innovation; therefore, due to the importance of this issue, in this study, a set of theories and findings of researchers regarding the role of human resource management in organizational innovation has been collected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational innovation
  • Human resource management
  • Control-oriented human resource management
  • Entrepreneurial human resource management
گودرزی،احمد؛ شفیعی، مجید (1389). نقش مدیریت منابع انسانی در نوآوری و کارآفرینی در سازمان‌ها. اولینکنفرانسبین‌المللیمدیریت،نوآوریوکارآفرینی، شیراز.
Arvanitis, S., Seliger, F., & Stucki, T. (2016). The relative importance of human resource management practices for innovation). Economics of Innovation and New Technology, 25(8), 769-800.
Chowhan, J. (2016). Unpacking the black box: understanding the relationship between strategy, HRM practices, innovation and organizational performance. Human Resource Management Journal, 20(2), 112-133.
Koster, F. (2019). Innovative HRM. A Review of the Literature. Journal of Technology Management and Innovation, 14(2), 97-106.
Lertxundi, A., Barrutia, J., & Landeta, J. (2019). Relationship between innovation, HRM and work organisation. An exploratory study in innovative companies.International journal of Human Resources Development and Management, 19(2), 183-207.
Lin, C., S& anders, k. (2017). HRM and innovation: a multi-level organizational learning perspective. Human Resource Management Journal, 27(2), 300-317.
Nientied, P., & Slob-winterink, C. (2018). The role of HRM in fostering innovation – A case study of Dutch technical company. Dynamic Relationships Management Journal, 7(2), 13-24. 
Shipton, H., Sparrow, P., Budhwar, P., & Brown, A. (2017). HRM and innovation: looking across levels. Human Resource Management Journal, 27(2), 246-263.