تعیین نقش بودجه‌ریزی عملیاتی بر بهبود عملکرد مالی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران.

2 مدیریت دولتی؛دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران،تهران.ایران

10.22111/jipaa.2021.153770

چکیده

پژوهش حاضر باهدف تعیین تأثیر بودجه‌ریزی عملیاتی بر بهبود عملکرد مالی انجام شده است.این تحقیق از نظر هدف ، کاربردی و از نظر روش اجرایی ، توصیفی - پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی می‌باشد که تعداد ۸۷ نفر پرسنل تخصصی (کارکنان مالی) باتوجه ‌به جدول مورگان به‌عنوان نمونه انتخاب و گردآوری اطلاعات نیز در این تحقیق با استفاده از پرسش‌نامه انجام شده است. روایی پرسش‌نامه توسط اساتید و خبرگان حوزه مدیریت مالی و بودجه تأیید گردید و همچنین پایایی پرسش‌نامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه‌گیری آلفای کرونباخ 0.75 محاسبه شد، که نشان از تأیید آن است. با توجه‌ به نرمال بودن داده‌ها از آزمون T یک‌راهه، از ضریب همبستگی پیرسون جهت ارتباط بین دو مؤلفه و ضریب رگرسیون خطی با استفاده از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که بین بودجه‌ریزی عملیاتی و بهبود عملکرد مالی در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد و همچنین ارتباط بین هریک از عناصر بودجه‌ریزی عملیاتی با بهبود عملکرد مالی مورد تأیید قرار گرفت.
 


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Role of Operational Budgeting on Improving Financial Performance of the Social Security Investment Company

نویسندگان [English]

  • Ezzatullah Abbasian 1
  • hamidreza nematollahi 2
1 Associate Professor of Economics, Department of Public Management , Faculty of Management, University of Tehran,Tehran,Iran.
2 Public Management; Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of determining the effect of operational budgeting on improving financial performance. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of implementation method. The statistical population of this research is the employees of the social security investment company, which is 87 specialized personnel (financial employees) according to Morgan's table as a sample, and data collection was also done in this research using a questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by the professors and experts in the field of financial management and budget, and the reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach's alpha measurement method of 0.75, which indicates its approval. Considering the normality of the data from the one-way T-test, Pearson's correlation coefficient was used for the relationship between the two components and line regression coefficient using SPSS software. The results of this research show that there is a positive and meaningful relationship between operational budgeting and improving financial performance in the social security investment company, and the relationship between each element of operational budgeting and improving financial performance was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • budgeting
  • financial performance
  • increasing productivity