ارائه مدل جعبه سیاه انتقال آموزش در توسعه کارکنان با رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور استان تهران، تهران، ایران، رایانامه: h.salimii.t@gmail.com

2 دکترای مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)، رایانامه: ali.mahjoub@gmail.com

10.22111/jipaa.2021.154565

چکیده

سرمایه‌‌گذاری و هزینه در آموزش و توسعه کارکنان زمانی توجیه‌‌پذیر است که آموزش‌‌ها متعاقباً توسط افراد در کارشان به‌‌کار گرفته شده و منجر به بهبود عملکرد فرد و سازمان شوند. در این زمینه، «انتقال آموزش» به یکی از مهم‌‌ترین دغدغه‌‌های متخصصان و پژوهشگران عرصه‌‌ آموزش سازمانی تبدیل شده است. علی‌رغم تلاش‌‌های متعدد پژوهش‌‌های پیشین در توصیف شرایط علّی و عوامل مؤثر بر تحقق آن، دانش موجود در این خصوص پراکنده و گسیخته بوده، و خلاء ترکیب یافته‌‌های پژوهشی از آن در قالب مدلی یکپارچه در ادبیات این حوزه به‌‌ چشم می‌‌خورد. نظر به وجود داده‌‌های ثانویه‌‌ کافی در ادبیات این حوزه، در پژوهش حاضر محققان با مطالعه‌‌ روش‌مند یافته‌‌های 69 مقاله پیشین و با استفاده از روش فراترکیب به ترکیب و یکپارچه‌‌سازی یافته‌‌های مرتبط و پراکنده در میان مجلات تخصصی سه رشته‌‌ مدیریت، روانشناسی و تکنولوژی آموزشی پرداختند، که درنهایت به ارائه‌‌ مدلی سه‌‌سطحی و میان‌‌‌‌رشته‌‌ای از عوامل مؤثر بر انتقال آموزش در سازمان‌‌ها انجامید. به‌‌دلیل ادغام تمامی داده‌های ثانویه در دسترس مرتبط این حوزه، انتظار می‌‌رود یافته‌‌های این پژوهش، سنگ ‌‌بنای مناسبی برای تحقیقات آتی مرتبط بوده و اشتباهات بالقوه ناشی از رویکردهای اجرایی و پژوهشی تک‌‌بعدی نسبت به این مفهوم چندبعدی را تا حد قابل توجهی کاهش دهد. در انتها نیز پس از بحث و بررسی یافته‌‌ها، پیشنهاداتی در خصوص مسیرهای آتی پژوهشی مورد نیاز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Training Transfer Black Box Model in Employees’ Development by Meta-synthesis Approach

نویسندگان [English]

  • Hossein Salimi Torkamani 1
  • Ali Mahjoub 2
1 Ph.D. in Public Administration, University of Payame Noor University of Tehran Province, Tehran, Iran, E-mail: h.salimii.t@gmail.com
2 . Ph.D. in Human Resource Management, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran (Corresponding author), E-mail: ali.mahjoub@gmail.com
چکیده [English]

Expenditures and investments on employee training and development are justifiable when they subsequently be applied by people in their jobs and lead to personal and organizational performance improvement. In this field, “training transfer” has become one of the most important concerns of experts and researchers in the area of organizational training. Despite of previous researches numerous efforts in describing the causal conditions and factors influencing training transfer, the existing knowledge in this field is scattered and the gap and importance of integrating previous research findings in an integrative model is obvious. Considering the existence of sufficient secondary data in the related literature, in this study, researchers collected and synthesized the scattered data among three disciplines of management, psychology, and instructional technology by applying meta-synthesis method and systematic study of 69 previous articles. As a result, the study led to presenting a tri-level and multidisciplinary “training transfer” model in organizations. Since in this study, all accessible related secondary data were synthesized, it can be expected that its findings can be a suitable foundation for the related future studies and be able to decrease the potential mistakes in wrong executive and/or unidimensional research approach toward this multi-dimensional concept. At the end, besides discussion on the findings, some future research directions are also presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee training
  • Training transfer
  • Instructional technology
  • Meta-synthesis approach