توسعه و تبیین چرخه فرآیند پژوهش علم طراحی با رویکرد طراحی مدل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت سیستم‌ها، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

    پیچیدگی روزافزون مسائل امروزی، طراحی و بکارگیری فرآیندهایی کارآمد جهت فائق آمدن بر این پیچیدگی را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. علم طراحی نیز با طراحی مصنوعات نوآورانه و هدف‌محور جهت پاسخگویی به یکسری مسائل سروکار دارد. بر این اساس پژوهش پیش‌رو با دو هدف عمده توسعه مدل فرآیند پژوهش علم طراحی و دستیابی به یک شناخت نسبتا جامع از مبانی آن تدوین شد. مدل توسعه یافته، به صورت یک چرخه تکرارشونده شامل فعالیت‌های «شناسایی و تبیین مسئله»، «تعیین اهداف و الزامات راه‌حل»، «گردآوری و تحلیل داده و دانش»، «طراحی و توسعه مصنوع»، «ارزیابی» و «نتیجه‌گیری و ارتباطات» ارائه شد. چرخه‌ای بودن این فرآیند و در نظر گرفتن سه چرخه داخلی شامل چرخه‌های «تدقیق مسئله»، «ساخت» و «بهبود»، به جای پیگیری یک فرآیند خطی، یک مدل پویا برای حل مسائل علم طراحی پدید می‌آورد. همچنین در پژوهش حاضر، تلاش شده است جمع‌بندی خوبی از مبانی و مباحث کاربردی این حوزه از جمله پارادایم، اصول، حیطه پژوهش، قواعد، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها، ابزار و روش‌های پژوهش علم طراحی ارائه گردد. در نهایت نیز گزارش مختصری از ابزارها و روش‌های مورد استفاده در یک نمونه واقعی طراحی مدل ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing and Explaining the Process Cycle of Design Science Research with Model Design Approach

نویسندگان [English]

  • Mostafa Motallebi Korbekandi 1
  • Adel Azar 2
1 Ph.D., Management and Economics Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Professor, Management and Economics Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The increasing complexity of today's problems makes it inevitable to design and apply efficient methods to cope with this complexity. Design science is also concerned with the design of innovative and purposeful artifacts to solve specific problems. With this in mind, the following article was written with the two main goals of developing the design science research process model and achieving a relatively comprehensive understanding of its foundations. The model developed presents itself as a repeating cycle that includes the activities of "identifying and explaining the problem," "determining the goals and requirements for the solution," "collecting and analyzing data and knowledge," "designing and developing the artifact," "evaluating," and "reasoning and communicating." The cyclical nature of this process and the consideration of three internal cycles, including "problem verification," "building," and "improvement," rather than a linear process, creates a dynamic model for solving design science problems. In addition, this article has attempted to provide a good summary of the fundamentals and practical issues of this field, including paradigm, principles, research domain, rules, procedures, guidelines, research tools, and methods of design science. Finally, a brief review of the tools and methods used in a real-world example of model design is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design science research methodology
  • Systematic review
  • Artifact design
  • problem-oriented