چالش‌ها و راهکارهای هوشمندسازی فرایند خط مشی گذاری عمومی؛ پیشنهادهایی برای نظام برنامه ریزی توسعه در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه خط‌مشی و اداره ‌امور ‌عمومی، دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه خط‌مشی و اداره ‌امور ‌عمومی، دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22111/jipaa.2023.412719.1131

چکیده

یکی از مفاهیمی که در سال‌های اخیر در حوزه مدیریت دولتی و حکمرانی توسعه یافته است، مفهوم «هوشمندسازی» و «حکمرانی هوشمند» بوده و بر همین اساس رهیافت‌هایی برای هوشمندسازی فرآیند خط‌مشی‌گذاری عمومی نیز طرح گردیده است. هوشمندسازی در عرصه‌های مختلف اداره امور عمومی و نظام خط‌مشی‌گذاری قابل طرح است و یکی از مهمترین ساحت‌هایی که به نظر می‌رسد در عرصه حکمرانی حائز اهمیت است، نظام برنامه‌ریزی توسعه در کشور است که به نوعی سطحی عالی از خط‌مشی‌گذاری ملی در نظر گرفته می‌شود.  بر همین اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی چالش‌ها و راهکارهای هوشمندسازی فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی در ایران با تاکید بر نظام برنامه‌ریزی توسعه می‌باشد. روش پژوهش مبتنی بر مطالعات اسنادی و فراترکیب بوده و در بخش یافته‌ها پس از آسیب‌شناسی وضعیت کشور، راهکارهای هوشمندسازی در سه سطح طراحی برنامه ‌های‌توسعه، اجرایی‌سازی برنامه‌های توسعه و ارزشیابی برنامه‌های توسعه مورد بحث قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges and Solutions for Smartening the Public Policy Process; Suggestions for Development Planning System in Iran

نویسندگان [English]

  • heidar Najafi Rastaghi 1
  • Mohammad Mahdi Zolfagharzadeh 2
1 PhD student in Public Administration, Department of Public Policy and Administration, Faculty of Public Administration and Organizational Sciences, School of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Policy and Public Affairs, Faculty of Public Administration and Organizational Sciences, School of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the concepts that has been developed in recent years in the field of public administration and governance is the concept of "smartening " and "smart governance" and based on this , approaches have been designed to smarten the public policy making process. smartening can be planned in various fields of public administration and policy making system , and one of the most important areas that seems to be important in the field of governance is the development planning system in the country , which is considered as a high level of national policy making.  Based on this, the aim of the current research is to identify the challenges and solutions to smarten the public policy process in Iran with an emphasis on the development planning system.  The research method is based on documentary and meta-synthesis studies , and in the findings section , after the pathology of the country's situation , smartening solutions are discussed at three levels of designing development plans, implementing development plans , and evaluating of development plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smartening
  • public policy
  • smart governance
  • development planning