دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تیر 1402، صفحه 3-176