بررسی عوامل جمعیت شناختی موثر بر بوروکراسی دوستی و ارتباط آن با فرهنگ سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گروه رهبری و سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه رهبری و سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه خط مشی گذاری و اداره امور عمومی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22111/jipaa.2023.413173.1133

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل جمعیت ­شناختی موثر بر بوروکراسی ­دوستی و ارتباط آن با فرهنگ ­سازمانی است. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. به منظور تعیین جامعۀ­آماری پژوهش، طبق گروه­‌بندی وزارتخانه‌­ها در قانون مدیریت خدمات کشوری به چهار گروه امور فرهنگی/اجتماعی، امور خدماتی، امور زیربنایی و امور اقتصادی، کارکنان سازمان­‌های دولتی زیر­شاخۀ وزارتخانه­‌های مختلف به عنوان جامعۀ­آماری در بخش پرسشنامه فرهنگ ­سازمانی و ارباب‌رجوعان مربوط به هر یک از این سازمان‌­ها نیز به عنوان جامعۀ­آماری در بخش پرسشنامه نگرش ارباب‌­رجوعان به نظام ­اداری انتخاب شدند. برای محاسبۀ حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است و حجم نمونۀ مورد­نیاز پژوهش برای پرسشنامه فرهنگ ­سازمانی به طور­تقریبی 365 نفر و حجم نمونۀ مورد­نیاز برای پرسشنامه نگرش ارباب­‌رجوعان به نظام­ اداری به طور­تقریبی 381 نفر به دست­ آمد که برای اطمینان بیشتر 450 پرسشنامه برای هرکدام توزیع گردید و نهایتاً 400  پرسشنامه از هرکدام جمع‌­آوری شد. برای نمونه­‌گیری از کارکنان سازمان‌­های ­دولتی از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌­ای و برای ارباب‌­رجوعان از روش نمونه­‌گیری خوشه‌­ای استفاده گردیده­ است. از روش­ آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه ­و­ تحلیل داده‌های حاصل از نمونه‌ها استفاده شده است و کلیۀ محاسبات ­آماری از طریق نرم­افزار اس‌پی‌اس‌اس انجام گردیده است. طبق نتایج حاصل از پژوهش بین فرهنگ ­سازمانی و بوروکراسی ­دوستی همبستگی وجود دارد و عوامل جمعیت ­شناختی می‌­تواند بوروکراسی­ دوستی را ارتقاء دهد. همچنین بین تعداد دفعات مراجعه، جنسیت و درآمد با بوروکراسی دوستی ارتباط معناداری وجود دارد ولی بین نوع ­شغل، سن و تحصیلات با بوروکراسی ­دوستی ارتباط معناداری وجود ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Demographic Factors Affecting Bureauphil and its Relationship with Organizational Culture

نویسندگان [English]

  • Shiva Agharabie 1
  • Abbas Nargesian 2
  • Tayebeh Abbasi 3
1 Master of Public Administration, Department of Leadership and Human Capital, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Leadership and Human Capital, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Policy Making and Administration of Public Affairs, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to study the demographic factors affecting the bureauphile and its relationship with organizational culture. The research method is descriptive-survey of correlation type. In the organizational culture questionnaire section, the target population is the employees of government organizations, and in the clientele's perspective questionnaire section, the clients of these organizations are formed. The required sample size for the organizational culture questionnaire was estimated to be approximately 365 people, and the required sample size for the clientele's perspective questionnaire to the administrative system was estimated to be approximately 381 people, for more certainty, 450 questionnaires were distributed for each and finally 400 questionnaires were collected, a stratified random sampling method was used to sample the employees of government organizations and a cluster sampling method was used for the clients. For analyzing the data obtained from the samples, descriptive and inferential statistics methods were used and all statistical calculations were done through SPSS software. According to the results of the research, there is a correlation between organizational culture and bureauphile, and demographic factors can promote bureauphile. Also, there is a significant relationship between the number of visits, gender and income with bureauphile, but there is no significant relationship between the types of job, age and education with bureauphile.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demographic
  • Bureauphil
  • Organizational Culture
  • Public Trust