واکاوی ابعاد مشارکت اجتماعی شهروندان در تحقق حکمرانی خوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران، ایران

2 مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت دولتی،دانشکده حسابداری و مدیریت،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران

چکیده

امروزه حکومت‌ها بدون حضور پرشور مردم یک سرزمین نمی‌توانند استقرار یابند. بنابراین بدون مشارکت و همراهی آنها نیز استمرار چندانی نخواهد داشت. لذا یک نظام دموکراتیک تنها زمینه‌ساز اصلی مشارکت واقعی و اصلی شهروندان است. از طرفی حکمرانی خوب به رواج پاسخگویی دولت، شفافیت در تصمیم‌گیری، اجرای حاکمیت قانون و مقررات، پاسخگویی زودهنگام به تقاضای شهروندان، برابری و فراگیری در میان گروه‌های ذینفع، اثربخشی و کارایی در استفاده از منابع در ارائه خدمات اشاره دارد. رویکرد حکمرانی خوب در حقیقت یک شیوه مدیریت پیچیده است که شهروندان از طریق آن و گروه های ذینفع کشور مطالبات خود را بیان و اعمال می‌کنند. لذا  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مشارکت اجتماعی شهروندان بر تحقق حکمرانی خوب است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی به تعداد ۱۶۸۰۷و حجم نمونه آماری به تعداد ۳۷۶ نفر مشخص شده و از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده شده است. این پژوهش از جنبه هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی از نوع مقطعی است. به منظور تجزیه و  تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری از نرم افزارهای اس پی اس اس و پی ال اس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که چهار بعد حقوقی، اخلاقی، فنی و فرهنگی مشارکت بر حکمرانی خوب اثر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Dimensions of Citizens' Social Participation in Realizing Good Governance

نویسندگان [English]

  • Mehdi Asadbak 1
  • Behrouz Rezaei Manesh 2
  • fattah sharifzadeh 3
1 Public Administration, School of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Department of Public Administration, School of Accounting and Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, governments cannot be established without the enthusiastic presence of the people of a land. Therefore, without their participation and companionship, it will not continue much. Thus , a democratic system is the only main underlie for the real and main participation of citizens. On the other hand, good governance refers to the prevalence of government accountability, transparency in decision-making, implementation of rule of law and regulations, early response to citizens' demands, equality and inclusiveness among stakeholder groups, effectiveness and efficiency in using resources in providing services. The good governance approach is actually a complex management method through which citizens and stakeholder groups of the country express and apply their demands. Accordingly, the main goal of this research is to study the effect of social participation of citizens on the realization of good governance. The statistical population of this research is all the students of Allameh Tabatabai University in the number of 16807 and the statistical sample size is 376 , and random sampling method was used. In terms of the objective, this research is a type of applied research, and in terms of descriptive-survey data collection, is cross-sectional. For data analyzing , the structural equation method of SPSS and PLS software was used. The research results showed that the four legal, ethical, technical and cultural dimensions of participation have a positive and significant effect on good governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizens
  • Social
  • Participation
  • Governance
  • Good Governance