تدوین مدل بومی حکمرانی برای نظام سلامت ایران با رویکرد شبکه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

با عنایت به چالش‌های کارکرد حکمرانی در نظام سلامت کشور نیاز است که الگوی حکمرانی سلامت با رویکرد شبکه‌ای در بافت یک کشور مشخص شود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی_تبینی انجام شد. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش کیفی به منظور شناسایی عوامل موثر بر حکمرانی شبکه‌ای از روش داده بنیاد و در بخش کمی جهت روایی مدل و تعیین میزان روابط عوامل شناسایی شده از تحلیل عاملی تائیدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. در این تحقیق از نرم افزار مکس‌کیودی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده خواهد شد. با واکاوی مصاحبه‌ها و همچنین بررسی مطالعات پیشین صورت گرفته، در نهایت 6 مضمون اصلی: عوامل بیرونی؛ پیشایندها؛ عناصر؛ بسترها و زمینه؛ کارکردها و کاربردها. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که سلامت دیگر نمی‌تواند یک هدف صرفا بخشی تلقی شود که برای دســتیابی به آن، مسئولیت‌پذیری یک وزارتخانه کفایت کند بلکه مشارکت سایر بازیگران و کنشگران سلامت در کنار وزارت بهداشت و درمان الزامی و گرایش روز افزون به سمت تعاملات بیشتر و عمیق‌تر بین بازیگران مختلف در نظام سلامت مشهود است. بعلاوه بنا بر نتایج پژوهش می‌توان عنوان داشت، توجه به موضوع سلامت را محور توسعه همه جانبه و یکی از مصادیق مهم عدالت توصیف است. لذا اجرای الگوی حکمرانی شبکه‌ای در این حوزه شاید اصلی‌ترین محرکه جهت حرکت به سمت توسعه همه جانبه باشد. همچنین استقرار حکمرانی شبکه‌ای می‌تواند منجر به افزایش رضایت مردم از حکومت و پذیرش حکومت مرکزی از سوی عامه مردم گردد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formulation of the Local Model of Governance for Iran's Health System with a Network Approach

نویسندگان [English]

  • hamed soleimani 1
  • Davoud Hosseinpour 2
  • MirAli SeyedNaghavi 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Public Administration, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Considering the challenges of governance in the country's health system, it is necessary to determine the model of health governance with a network approach in the context of a country. The current research is applied in terms of its purpose, which was carried out with a mixed approach with an exploratory design. The method of qualitative analysis is used in the qualitative part in order to identify the factors affecting the governance of a network, using the Grounded theory method, and in the quantitative part for the validity of the model and determining the relationship between the identified factors, confirmatory factor analysis and the structural equation model are used. In this research, MAXQDA software will be used for data analysis. By analyzing the interviews as well as reviewing previous studies, finally 6 main themes: external factors; antecedents; requirements; platforms and context; functions and applications. The results obtained in this research showed that health can no longer be considered as a mere partial goal for which the responsibility of a single ministry is sufficient to achieve it, rather the participation of other health actors and activists is mandatory along with the Ministry of Health and Treatment and an increasing tendency towards more and deeper interactions between different actors in the health system is evident. In addition, according to the results of the research, it can be brought up that paying attention to the issue of health is described as the center of comprehensive development and one of the important examples of  justice. Therefore, the implementation of the network governance model in this area is perhaps the main motive to move towards comprehensive development. Also, the establishment of network governance can lead to an increase in people's satisfaction with the government and acceptance of the central government by the public.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance
  • Network governance
  • Health system