نویسنده = مجید نیکخواه
توسعه یک مدل مدیریت منابع انسانی

دوره 1، شماره 4، دی 1400، صفحه 73-102

10.22111/jipaa.2022.353246.1065

مجید نیکخواه؛ میرعلی سید نقوی؛ محبوبه رحیمی