تأثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر توان رقابتی بانک با میانجی‌گری اعتماد الکترونیک کارکنان شعب بانک مسکن زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 دکترای مدیریت رفتاری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان،

10.22111/jipaa.2022.349100.1060

چکیده

این تحقیق با هدف مطالعه و بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر توان رقابتی بانک با میانجی‌گری اعتماد الکترونیک در بین کارکنان شعب بانک مسکن شهر زاهدان صورت‌ گرفته است. جامعه آماری، 300 نفر از کارکنان شعب بانک مسکن شهر زاهدان می‌باشند. نمونه‌گیری با استفاده از جدول مورگان 169 نفر برآورد شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد مدیریت منابع انسانی طاهری و همکاران (1390)، پرسشنامه توان رقابتی بانک امیرحسینی و زاد پایدار (1395) و پرسشنامه اعتماد الکترونیک برادران نیکو و همکاران (1396) استفاده شده است. جهت تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارSPSS 26  وSmartPLS3 استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری نشان داد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک، توان رقابتی و اعتماد الکترونیک بین کارکنان شعب بانک مسکن تأثیر مثبت و معنادای وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که به ترتیب مدیریت منابع انسانی بر اعتماد الکترونیک، سپس مدیریت منابع انسانی بر توان رقابتی و در نهایت توان رقابتی بر اعتماد الکترونیک بیشترین تاثیر را دارا بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of E-human resource management on the competitiveness of the bank through the mediation of electronic trust of the employees of Zahedan Maskan Bank branches.

نویسندگان [English]

  • fateme afrasiabi 1
  • NourMohammad Yaghoubi 2
  • Maryam Rashki 3
1 M.Sc., Public Administration, Faculty of Management, Economics and Accounting, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran.
2 Department of Management, Faculty of Management and Economics, Sistan & Blouchestan University, Zahedan. Iran
3 PhD in Behavioral Management, Faculty ofManagement, Economics and Accounting, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran,
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of electronic human resource management on the competitiveness of the bank through the mediation of electronic trust among the employees of  Zahedan Maskan Bank branches. The statistical population is 300 employees of Zahedan Maskan Bank branches. Sampling was estimated Around 169 people using the Morgan table. Data collection tools were standard questionnaires of human resource management Taheri et al. (2011), Competitiveness Questionnaire of Amir Hosseini and Zad Paydar Bank (2016), and the Electronic Trust Questionnaire of Niko Brothers et al. (2017). Spss 26 and smart pls3 software were used to analyze the data. The results of the structural equation model showed that there is a positive and significant effect between electronic human resource management, competitiveness, and electronic trust among the employees of Maskan Bank branches. The results also showed that human resource management had the greatest impact on e-trust, then human resource management on competitiveness, and finally competitiveness on e-trust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Human Resource Management
  • Bank Competitiveness
  • Electronic Trust