ارتباط بین آوای سازمانی و توسعه حرفه‌ای کارکنان؛ واسطه‌گری سرمایه روان‌شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران .

2 استاد مدیریت دولتی ، گروه مدیریت دولتی وگردشگری، دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل ، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور

10.22111/jipaa.2021.153773

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی در رابطه بین آوای سازمانی و توسعه حرفه‌ای کارکنان است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی به تعداد 340 نفر تشکیل دادند که به سبب استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری از روش سرشماری به جای نمونه‌گیری استفاده گردید، که درنهایت تعداد 323 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌های آوای سازمانی هامس، توسعه حرفه‌ای نووا و سرمایه روان‌شناختی لوتانز بودند، که برای تجزیه‌و‌تحلیل از نرم‌افزارهای SPSS و Amos استفاده گردید. روایی پرسشنامه‌های تحقیق با استفاده از روش تحلیل عاملی، روایی همگرا و روایی واگرا به تأیید رسید و پایایی پرسشنامه‌ها نیز با استفاده از روش ضریب بار عاملی، پایایی مرکب و آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج نشان داد که آوای سازمانی بر توسعه حرفه‌ای کارکنان و سرمایه روان‌شناختی تأثیر مثبت و معنا‌داری دارد. همچنین تأثیر مثبت و معنا‌دار سرمایه روان‌شناختی بر توسعه حرفه‌ای کارکنان نیز به تأیید رسید. درنهایت با استفاده از آزمون سوبل نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی در رابطه بین آوای سازمانی و توسعه حرفه‌ای کارکنان تأیید گردید؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت، رابطه بین دو متغیر آوای سازمانی و توسعه حرفه‌ای کارکنان توسط متغیر سرمایه روان‌شناختی تشدید می‌شود و اگر سرمایه روان‌شناختی افزایش یابد، این اثر قوی‌تر و اگر سرمایه روان‌شناختی ضعیف شود، این رابطه نیز ضعیف خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Voice and Professional Development of Employees; Psychological Capital Mediation

نویسندگان [English]

  • Bagher Asgarnezhad Nouri 1
  • habib ebrahimpour 2
  • Sharareh Lotfi 3
  • Allahyar beigi firoozi 4
1 Associate Professor, Department of Public Adminisration, Faculty of social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Professor of Public Management, Department of Public Administration and Tourism, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
3 Mohaghegh Ardabili
4 faculty member of business management, payame Noor university
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the mediating role of psychological capital in the relationship between organizational voice and professional development of employees. The statistical population of this study consisted of 340 employees of Mohaghegh Ardabili University. Due to the use of structural equation modeling, the census method was used instead of sampling, and finally 323 questionnaires were analyzed. Data collection tools included the Hams Organizational Voice Questionnaire, Nova Professional Development, and Lutans Psychological Capital, which were analyzed using SPSS and Amos softwares. The validity of the research questionnaires was confirmed using factor analysis, convergent validity and divergent validity and the reliability of the questionnaires was confirmed using factor load factor, composite reliability and Cronbach's alpha. The results showed that the organizational voice has a positive and significant effect on the professional development of employees and psychological capital. The positive and significant effect of psychological capital on the professional development of employees was also confirmed. Finally, using the Sobel test, the mediating role of psychological capital in the relationship between organizational voice and professional development of employees was confirmed; As it can be said, the relationship between the two variables of organizational voice and career development of employees is intensified by the variable of psychological capital, and if psychological capital increases, this effect is stronger, and if psychological capital weakens, this relationship will also weaken.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological capital
  • organizational voice
  • professional development
  • teamwork
  • self-efficacy