نویسنده = رضا واعظی
چارچوب ارزیابی اجرای خط‌مشی خصوصی‌سازی در صنعت خودرو (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 3-38

10.22111/jipaa.2023.387844.1097

عباس شیخ ربیعی؛ فتاح شریف زاده؛ رضا واعظی؛ وجه الله قربانی زاده